OTVARANJE IZLOŽBE SLIKA BRANISLAVA MARKOVIĆA I NEBOJŠE JOCIĆA

Nenad 21. jun 2018. 0
OTVARANJE IZLOŽBE SLIKA BRANISLAVA MARKOVIĆA I NEBOJŠE JOCIĆA

Galerija kulturnog centra Paraćin, četvrtak 21. jun 2018. u 20 časova.

Otvaranje izložbe slika Branislava Markovića i Nebojše Jocića.

Ulaz slobodan.

RO­ĐEN u Li­plja­nu na Ko­so­vu, Ne­boj­ša Jo­cić, po­tom stu­dent na Li­kov­noj aka­de­mi­ji u Pri­šti­ni, ni­je ni slu­tio da će za­sno­va­ti po­ro­di­cu i ži­ve­ti u rav­ni­čar­skom Ba­na­tu, u Ba­nat­skom No­vom Se­lu. Da­nas kao do­cent na is­toj Aka­de­mi­ji, ali sa se­di­štem u Zve­ča­nu i mo­za­i­čar kog Ki­pra­ni za­si­pa­ju po­rudž­bi­na­ma za svo­je cr­kve, ni­je sa­svim si­gu­ran gde je u tom tro­u­glu naj­vi­še pri­su­tan.

 U Ba­nat­skom No­vom Se­lu ni­kao je niz ra­di­o­ni­ca, ate­lje gde sli­ka, ate­lje u kom se­če ka­men i ra­di mo­za­i­ke za ko­je sam iz­ra­đu­je i alat, a tu mu to­kom le­ta do­la­ze i stu­den­ti ko­je sve­srd­no pod­u­ča­va ume­Ću iz­ra­de mo­za­i­ka.

Jo­cić je ma­gi­stri­rao zid­no sli­kar­stvo na FLU u Be­o­gra­du. Mo­žda je ta­kvo opre­de­lje­nje, ka­ko sam ka­že, bi­lo i lO­gič­no jer od­ra­stao je upra­vo me­đu je­din­stve­nim sred­njO­ve­kov­nim fre­ska­ma ko­sov­skih ma­na­sti­ra.
- Fre­ske su, mo­žda, je­di­no što je afir­ma­tiv­no, a ši­ro­ko po­zna­to i ve­za­no za Sr­be. To je sa­stav­ni deo na­šeg iden­ti­te­ta i tu se, naj­ve­ro­vat­ni­je, kri­ju raz­lo­zi što sam hteo da spe­ci­ja­li­zu­jem zid­no sli­kar­stvo ko­je pod­ra­zu­me­va i vi­traž i mo­za­ik. To mi je bi­lo u kr­vi – ob­ja­šnja­va Jo­cić.

Branislav Marković je rođen u Skorici kod Paraćina 1950. Završio je Fakultet primenjenih umetnosti 1977.godine u Beogradu u klasi Gradimira Petrovića. Član ULUS-a od 1979. godine. Dobitnik velikog broja nagrada i priznanja. Slike mu se nalaze u mnogim kolekcijama u zemlјi i inostranstvu. Na internacionalnoj sceni u Parizu, Berlinu, Nјujorku, Vašingtonu, Sidneju… u zemlјi, u zbirkama Muzeja grada Beograda, Narodnog muzeja u Požarevcu, Muzeja u Prijepolјu,  RTS-a u Beogradu, Istorijskog Arhiva u Pančevu,Gradske galerije u Požarevcu…

Napišite komentar »