Отварање изложбе „Форме (4МЕ)“ ФИЛУМ Крагујевац

Nenad 3. децембар 2019. 0
Отварање изложбе „Форме (4МЕ)“ ФИЛУМ Крагујевац

Галерија Културног центра Параћин,
УТОРАК, 3. децембар 2019. у 19 часова,
отварање изложбе „Форме (4МЕ)“ ФИЛУМ Крагујевац.
др Јелена В. Атанасијевић
мр Сања Дрвеница
др ум Ивана Павловић
Улаз слободан. Добродошли!
Изложба ће бити отворена до 20. децембра 2019.

Г е о м е т р и ј а  а р х и т е к т о н с к и х  ф о р м и
представља посебан систем дефинисаних
елемената који утичу на квалитет и естетику
с а м о г  п р о с т о р а . К о н с т р у к ц и ј а
архитектонских система и различити модели
архитектонских „мерљивих“ јединица у
обликовању ектстеријера и ентеријера
постављени су у одређени ортогонални
с и с т е м  а н т р о п о м е т р и ч н о г  п р о с т о р а .
Р е з у л т а т и  с т р а ж и в а њ а  а у т о р а
представљених различитих пројеката су
к в а л и т е т н и  и  в р е д н и  а р х и т е к т о н с к и
простори који задовољавају стандарде
струке са акцентом на интерактивни дизајн и
и с к у с т в о  у  о п т и м и з а ц и ј и  к о р и с н и к а .
Присутна је различита материјализација,
примена боја, посебне расвете и разиграних
ф о р м и  у  д е ф и н и с а њ у  п о д с к л о п о в а
архитектонских композиција.
Третман објеката у поставци композција
п р а т и  с е н з и б и л и т е т  с в и х  а у т о р а с а
јединственим карактером у препознавању
г е о м е т р и ј е  п р о с т о р а  и  м о д у л а р н и х
подсистема који уобличавају еклатантан
дизајн. Простори постају функционални,
допадљиви и у складу са контекстом
инвеститора, односно примарних корисника,
што је превасходни циљ струке.
Др Јелена В. Атанасијевић

Napišite komentar »